«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως ε?ργα υποψη?φια για ε?νταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

 

Οι Πρα?ξεις «Προ?γραμμα εξειδικευμε?νης εκπαιδευτικη?ς υποστη?ριξης για ε?νταξη μαθητω?ν με αναπηρι?α η?/και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες», των Αξο?νων Προτεραιο?τητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακου? Προγρα?μματος «Εκπαι?δευση και Δια Βι?ου Μα?θηση» ως ε?ργα υποψη?φια για ε?νταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτου?νται απο? την Ευρωπαι?κη? Ε?νωση (Ευρωπαι?κο? Κοινωνικο? Ταμει?ο) και απο? εθνικου?ς πο?ρους, αφορου?ν στην στη?ριξη και ενι?σχυση του θεσμου? της εξειδικευμε?νης εκπαιδευτικη?ς υποστη?ριξης για ε?νταξη μαθητω?ν με αναπηρι?α η?/και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες για ε?ξι σχολικα? ε?τη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το ε?ργο υλοποιει?ται στο πλαι?σιο των Αξο?νων Προτεραιο?τητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβα?θμιση της ποιο?τητας της εκπαι?δευσης και προω?θηση της κοινωνικη?ς ενσωμα?τωσης» στις 8 περιφε?ρειες Συ?γκλισης, στις 3 περιφε?ρειες Σταδιακη?ς Εξο?δου και στις 2 περιφε?ρειες Σταδιακη?ς Εισο?δου, αντι?στοιχα.

 

Ε?να μει?ζον θε?μα για το εκπαιδευτικο? συ?στημα και εν γε?νει για το κοινωνικο? κρα?τος αποτελει? η ουσιαστικη? ε?νταξη στο εκπαιδευτικο? συ?στημα και η διαρκη?ς υποστη?ριξη στην εκπαιδευτικη? διαδικασι?α των μαθητω?ν με αναπηρι?α η?/και με ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες.

Ως «Μαθητε?ς με Αναπηρι?α η?/και Ειδικε?ς Εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες» θεωρου?νται ο?σοι για ολο?κληρη η? ορισμε?νη περι?οδο της σχολικη?ς τους ζωη?ς εμφανι?ζουν σημαντικε?ς δυσκολι?ες μα?θησης εξαιτι?ας αισθητηριακω?ν, νοητικω?ν, γνωστικω?ν, αναπτυξιακω?ν προβλημα?των, ψυχικω?ν και νευροψυχικω?ν διαταραχω?ν οι οποι?ες, συ?μφωνα με τη διεπιστημονικη? αξιολο?γηση, επηρεα?ζουν τη διαδικασι?α της σχολικη?ς προσαρμογη?ς και μα?θησης».

Στους μαθητε?ς με αναπηρι?α η?/και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες συγκαταλε?γονται ιδι?ως ο?σοι παρουσια?ζουν νοητικη? αναπηρι?α, αισθητηριακε?ς αναπηρι?ες ο?ρασης (τυφλοι?, αμβλυ?ωπες με χαμηλη? ο?ραση), αισθητηριακε?ς αναπηρι?ες ακοη?ς (κωφοι?, βαρη?κοοι), κινητικε?ς αναπηρι?ες, χρο?νια μη ια?σιμα νοση?ματα, διαταραχε?ς ομιλι?ας ? λο?γου, ειδικε?ς μαθησιακε?ς δυσκολι?ες ο?πως δυσλεξι?α, δυσγραφι?α, δυσαριθμησι?α, δυσαναγνωσι?α, δυσορθογραφι?α, συ?νδρομο ελλειμματικη?ς προσοχη?ς με η? χωρι?ς υπερκινητικο?τητα, δια?χυτες αναπτυξιακε?ς διαταραχε?ς (φα?σμα αυτισμου?), ψυχικε?ς διαταραχε?ς και πολλαπλε?ς αναπηρι?ες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ